Životní prostředí

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Austin Detonator s.r.o. si plně uvědomuje význam ochrany životního prostředí.

Důsledně respektujeme a dodržujeme všechny legislativní požadavky související s ochranou životního prostředí. Efektivně využíváme energie a zdroje ve všech svých výrobních procesech a zvyšujeme ochranu životního prostředí neustálým zlepšováním používaných technologií. Spolupracujeme se všemi příslušnými orgány státní správy, orgány samosprávy a zainteresovanými stranami.

Od roku 2017 je náš systém řízení ochrany životního prostředí certifikován dle mezinárodní normy ISO 14001:2015.

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

  • Dodržujeme legislativní požadavky v oblasti životního prostředí.
  • Prevencí a soustavnou analýzou dopadů našich činností na životní prostředí předcházíme haváriím a přijímáme opatření k jejich eliminaci.
  • Upřednostňujeme energeticky úspornější technologie a investice šetrnější k životnímu prostředí.

REACH a CLP

Austin Detonator s.r.o. jako výrobce, dovozce a následný uživatel chemických látek a směsí řádně plní své povinnosti vyplývající z Nařízení evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 REACH, který určuje nová pravidla a zavedl významné změny v oblasti obchodu s chemickými látkami a směsmi.

Společnosti Austin Detonator s.r.o. se podařilo úspěšně uvést systém REACH do praxe a zachovat výrobu průmyslových rozbušek v odpovídající kvalitě. Zavádíme surovinovou strategii jako formu povinné substituce, postupná náhrada některých chemických látek bezpečnějšími alternativami přispěje ke zvýšení bezpečnosti lidského zdraví a životního prostředí.


V případě dotazů týkajících se bezpečnostních listů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: msds@austin.cz